Etiket Arşivleri: INETD

ACTA İnternet Sansürünün Yeni Aracıdır

Kategori:Duyurular
İnternet Sansürünün Yeni Aracı ACTA'yı Protesto Ediyoruz!
İnternet Teknolojileri Derneği dünya çapındaki ACTA protestolarına
katılarak, bugün(11/02/12), bir günlüğüne  webini kapıyor.
ACTA (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement), yani "Ticarette
Sahteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi", 2007 yılından bu yana başta Müzik
ve Film endüstirisinin devleri olmak üzere tüm telif hakkı lobilerinin
zorlamasıyla ABD'nin uluslararası platforma taşıdığı bir anlaşmadır.
ACTA internet, dolayısıyla dijital ortamda kullanıcılara ve servis
sağlayıcılara ise birçok kısıtlama ve sorumluluk getirmektedir. Tüm
kullanıcıları potansiyel "sahteci" yerine koyan anlaşma "bu potansiyele
karşı" her türlü önlem ve cezaya uluslararası ölçekte hukuki zemin
hazırlamakta. Öte yandan ACTA sadece interneti kısıtlamıyor. Çok
temel/gündelik kullanılan jenerik ilaçlar, temel besin üretimi için
gerekli tohumlar bile ACTA'nın getireceği düzenlemelerle rahatça
dolaşamayacak, yasaklanabilecek.
İnternet kullanıcılarına sahip oldukları dijital donanım, yazılım ya da
içerikler için her türlü tedbiri alma yükümlülüğü getirilmektedir.
Servis sağlayıcılar için altyapıları üzerinden gerçekleşen ihlalleri ve
ihlali gerçekleştiren kullanıcıları ilgili makamlara bildirme
zorunluluğu öngörülmektedir. Bu da ancak içerik dahil tüm trafiğimizin
gözetlenmesi ve takip edilmesi ile mümkündür. Kullanıcıların kişisel
verileri ve özel yaşamlarının gizliliği büyük tehdit altındadır.
2010 yılından gizlice yürütülen müzakereler sonucunda ilk olarak ABD,
Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Singapur ve Güney Kore, ACTA anlaşmasını
imzalamıştır. Geçtiğimiz Ocak ayında da Avrupa Parlamentosu'nda yapılan
gizli oylamay ile 27 Avrupa Birliği ülkesinin 22'si bu anlaşmayı kabul
etmiştir.
İnternet temel bir insan hakkıdır. İnternete müdahale, temel hak ve
özgürlüklerimize müdahaledir. Kabul edilemez. Bu müdahaleyi bir günlük
geçici karartmayla protesto ediyoruz.
İnternet yaşamdır, sansürlenemez!

ACTA İnternet Sansürünün Yeni Aracıdır yazısının devamı »

AB’12 ve kurslar 1-3 Şubatta Uşak Üniversitesinde

Kategori:Etkinlikler

1999 yılından beri her yıl bir başka şehirde yapılan Akademik Bilişim Konferansı bu yıl Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde 1-3 Şubat 2012 de yapılacaktır.  Akademik Bilişim Konferansı, üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta  düzenlenmektedir.  Konferans, ev sahibi şehri ve çevreyi bir  “Bilişim Fırtınası” ile  sarsmaya çalışmaktadır. Bu amaçla, konferansa paralel genel halka yönelik etkinlikler yapma çabasındadır. Bunlar e-devleti, e-ticareti, e-öğrenmeyi, internetin güvenli kullanımı gibi konuları, seminer, panel, Radyo ve TV konuşmaları ile çeşitli toplum kesimlerine ulaşmaya çalışan etkinliklerdir.

Akademik Bilişim Konferansları herkese açık ve ücretsizdir. Konferans sırasında firmaların ve uzmanların seminerleri vardır. Ayrıca konferans öncesi seminerler vardır. Son 4 yıldır, konferans öncesi seminerler 4 günlik kursa döndü ve çeşitlendi. Bu yılda 28-31 ocak tarihlerinde şu anda 6 kurs yapılıyor:

– linux sistem yönetimi

– güvenlik

– postgresql

-Libeofis/openofis

-Python

-Android’de yazılım geliştirme

Kursların ayrıntılarına  http://ab.org.tr  ve http://ab2012.usak.edu.tr/  adreslerin erişebilirsiniz. Konferansa katılacakların ve kursa katılacakların  ab2012.usak.edu.tr weinden kayıt olmalarını bekliyoruz.

 

AB’12 ve kurslar 1-3 Şubatta Uşak Üniversitesinde yazısının devamı »

Kriptoloji Yönetmeliği İptali için Dava açıldı

Kategori:Duyurular

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

Yürütme Durdurma İstemlidir!

Davacı          : İnternet Teknolojileri Derneği

Vekilleri       : Avukat Nihad KARSLI
Mithatpaşa Cad. 44/19 Kızılay – ANKARA

Davalı          : Ulaştırma Bakanlığı
(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı)

Konu            : 23 Ekim 2010 tarihli Resmî Gazete de yayımlanan 27738
sayılı;KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN
ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETİ İÇİNDE KODLU VEYA KRİPTOLU HABERLEŞME
YAPMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK’in açıkça hukuka aykırılığı nedeniyle iptali ve
yürütmesinin durdurulması istemi hakkındadır.

Açıklamalar     :
1. Davalı idare tarafından, kişi hak ve hürriyetlerini temelinden
sarsan, Anayasa’da düzenlenen haberleşme hürriyetini tamamen hiçe sayan
şekilde iptale konu yönetmelik, 23.10.2010 tarihinde resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik açıkça
Anayasa’ya, ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı olup,
iptali gerekmektedir. Şöyle ki:

2. Dava konusu yönetmelikle, her türlü kriptolu iletişimin algoritma ve
anahtarları daha kullanılmadan davalı idare tarafından gerçek ve tüzel
tüm kişilerden istenmektedir ve hatta bu istenen verileri kimin, nasıl
ve hangi yetkiyle kullanacağı da yönetmelikte düzenlenmemiştir. Bu durum
açık bir yetki kargaşasına ve toplumsal buhrana sebebiyet verici
niteliktedir. Hakeza bu durumda davalı idare aracılığıyla herhangi bir
kurum ya da kişiler vatandaşların özel hayatlarına doğrudan müdahalede
bulunma haklarını kendilerinde görebileceklerdir.

3. Diğer yandan, davalı idare tarafından tüm gerçek ve tüzel
kişiliklerden talep edilen bu algoritmaların B.T.K. tarafından “muhafaza
edileceğini” düzenleyen yönetmelik; “gerektiğinde” bunların hangi kurum
tarafından ve hangi koşullarda ve nasıl bir yetkiyle kullanılacağına
dair hiçbir düzenleme içermemektedir. Bu da kişisel alanın daraltılması
anlamını taşımaktadır ki, hiçbir hukuk sistemi böylesi bir hukuksuzluğu
korumaz. Burada hedeflenen kişi hak ve özgürlüklerinin kapsadığı alanın,
idare lehine daraltılmasından başka bir şey değildir. Bu durum da
tamamen kamu yararına ve kamu düzenine aykırıdır. Böylesi hukuk dışı
tedbirlerle kamu düzeninin sağlanması iddiası hukuki itibar göremez.

4. Hukuken, kriptolu cihazlar üzerinde özellikli dinleme çalışmaları
sadece o vakaya özgü olarak belirlenmiş bir zaman ve süre dahilinde
olmak üzere yalnızca hakim kararıyla yapılabilir. İptale konu yönetmelik
kurumsal iletişim ve ticari iletişimin gizliliğini yok edip özellikle
ticari hayatta  tüm şirketlerin her türlü ticari sırrını da ortadan
kaldırır tarzda antidemokratik yetkileri davalı idareye adeta
bağışlamaktadır. Diğer bir anlatımla söz konusu yönetmelik düzenlemesi,
hakimlerin yetki alanını da daraltmakla kalmayıp, adeta mahkemeler
yerine geçerek hukuk dışı işlem ve eylemleri kanunileştirmek gayesi
taşımaktadır. Mahkeme ya da hakim izni olmaksızın yapılan dinlemelerin
hukuk dışılığı nazara alındığında, iptale konu yönetmeliğin bu hukuk
dışılığı perdeleme hizmeti göreceği çok açık bir gerçektir. Kabul edilemez.

5. Örnekleyecek olursak, ülkemizde hiçbir yabancı kaynaklı sermayedar
böylesi bir durumda ticari faaliyette bulunma arzusu içerisinde
olmayacaktır. Siyasi iktidarın, kamu ihalelerinde kendisine siyaseten
yakın bulmadığı bir şirketin yazışma ve teklif taslaklarındaki gizlilik
de tamamen ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu yönetmelikle ifade edilen
hususlar, kötü amaçlı kullanıma son derece müsaittir.

6. Daha da önemlisi her türlü özel iletişimin hukuksuz bir biçimde
dinlenmesini mümkün hale getiren ve mahremiyeti de açıkça  ihlal eden
yönetmelik, anayasal haberleşmenin gizliliği ilkesine aykırıdır.
Özellikle terörle mücadele amacı güttüğü düşünülebilecek olan bu
yönetmelik sayesinde kişisel ve kurumsal bilgilerin yetkisiz kişilerin
eline geçmemesi için hiç bir koruma getirilmemektedir. Yönetmelik bu
yönüyle de iptale muhtaçtır.

7. Sonuç olarak, özel iletişimin gizliliği  anayasamızda korunan bir
haktır ve sınırlandırılması çok özel koşullara(savaş hali,olağanüstü hal
ve seferberlik) tabidir. İç hukukumuzu bağlayan Avrupa İnsan Hakları
mevzuatıyla da bu kişisel alan ayrıca korunmaktadır. Terörle mücadele
için tüm kripto altyapısını ve şifreleri kodları daha en başta talep
etmek tamamen keyfidir. Son derece baştan savmacı bir yöntemdir. Henüz
kişisel verileri koruma kanunu bile yokken, iletişim gizliliğini açıkça
ihlal eden bir düzenleme açıkça hukuka aykırı olup, yürütülmesi
durumunda telafi edilemez zararların ortaya çıkacağı aşikardır. Bu
nedenle yargılama sonuçlanıncaya kadar söz konusu yönetmeliğin
yürütmesinin durdurulmasını da talep etmek zorunlu olmuştur.

H. Nedenler     : Anayasa, İYUK ve İlgili Mevzuat.

M. Nedenler     : İlgili yönetmelik, başvuru dilekçesi, cevap dilekçesi ve
sübuta ermiş diğer tüm deliller.

Sonuç – İstem: Yukarıda arz edilen ve Sayın Başkanlığınız tarafından
resen nazara alınacak nedenlerle,
-Öncelikle açıkça hukuka aykırı ve yürütülmesi halinde telafisi imkansız
zararlara yol açan yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına,
– 23 Ekim 2010 tarihli Resmî Gazete de yayımlanan 27738 sayılı;KAMU
KURUM VE KURULUŞLARI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK HABERLEŞME
HİZMETİ İÇİNDE KODLU VEYA KRİPTOLU HABERLEŞME YAPMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK’in İPTALİNE,
-Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı idareye yükletilmesine,

Karar verilmesini Sayın Başkanlığınızdan saygılarımızla talep ederiz.

Kriptoloji Yönetmeliği İptali için Dava açıldı yazısının devamı »

YSK SECSIS Bildirgesi

Kategori:Duyurular

INETD-LKD YSK SECSIS Sistemi ve Seçimlerde sayım hakkında bir bildirge yayınladı:

http://inetd.org.tr/Bildirge/YSK-secsis.html

YSK SECSIS Bildirgesi yazısının devamı »

İnternet Sansürüne Karşı Platform

Kategori:Duyurular

Internette Sansüre Karsi Ortak Platform Toplantisi

Yer: Kadir Has Üniversitesi the Cibali Kampüsü
Tarih: 19 Haziran 2010 Cumartesi
Saat: wholesale mlb jerseys 13:00 – 17:00

İnternet Sansürüne Karşı Platform yazısının devamı »