Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi

Sayın Hakimliği'ne


İtiraza Konu Karar : 2011/156 D iş

Karara itiraz eden : İnternet Teknolojileri Derneği

Vekili : Av. Nihad KARSL – Av. Tünay CENGİZ-Av Ayşe Özerol

Adres antette.

Konu : 14.01.2011 tarih ve 2011/156 D iş sayılı kararı ile blogspot.com sitesi tedbiren erişime engellenme kararı verilmiş olup bugüne kadar da kapalıdır. Bu karara karşı itirazımızın sunulmasıdır.

Açıklamalar :


Karardan zarar gören iletişim ve düşünce açıklama özgürlüğü kısıtlanan, müvekkil dernek üyeleri bulunmaktadır. Ayrıca http://inetd-tr.inetd.org.tr/ blogu İnternet Teknolojileri Derneğine ait. Derneğin amacı internetin yaygınlaşması ve bundan toplumsal yarar sağlanması, ülkenin kalkınması, dünya ile bütünleşmesi ve demokrasinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. Sayın mahkemenin kararı Digitürk'un şikayeti ile hiçbir ilgisi olmayan kişilerin iletişim ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere, eğitim ve iş yapma özgürlüklerine kısıtlama getirmektedir. Bu sadece blogspot.com da sayfası olan 4 milyon vatandaşı değil, aynı zamanda blogspot.com sayfalarında var olan görüş, bilgi, eğitim ve iş olanaklarından yararlanmak isteyen tüm yurttaşlarımızıda cezalandırmakdır. Bu temel insan haklarına getirilen haksız bir kısıtlamadır. Kararın, sadece suç işlendiği düşünülen kişilerin weblerinin erişimi engellenmesi şeklinde düzeltilmesi mahkemenizden talep etmekteyiz.


Kararın suç unsuruyla ilişkisi olmayan ama blogspot.com dışında Google hizmetlerinden yararlanan yurttaşlarımıza da kısıtlama getirmektedir. Ülkemizin büyük servis sağlayıcılarıdan olan superonline şu açıklamayı yapmıştır:

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan firmamıza iletilen karar sebebi ile Google’a ait bazı IP’lere erişim engellenecektir. Erişimi engellenen IP’ler dolayısıyla, Google’in bazı uygulamalarına erişilememe ya da yavaşlık yaşanması beklenmektedir.

Bu engellemenin muhtemel etkileri ile ilgili olarak;
- Google web sitesine erişimde sorun yaşanması,
- Google analytics, Google maps gibi Google uygulamalarını kullanan portal veya web sitelerinde erişimlerin yavaşlaması,
- Google Toolbar yüklü bilgisayarlarda bazı sitelere yavaş erişme,
- Web siteleri dahilinde ‘google search’ kullanan alan adlarına erişimde yavaşlama,
- Firmanıza ait Google uygulamalarıyla entegre ya da Google Search’a dayalı bir takım uygulamalarınızın bu erişim kısıtlamasından etkilenmesi söz konusu olabilecektir.

Google servislerinde yaşanabilecek yavaşlık ve erişim zorluklarının Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan karar sebebi ile yaşandığını, bu durumun Superonline alt yapısından kaynaklanmadığını bilgilerinize sunarız.”

Şayet, mahkemeniz, Blogspot.com da suç unsuru bağlantıları içeren sayfaları alan adı yoluyla erişime engellerse, bu tür suçsuz vatandaşlarımızı cezalandırmak ve bu korkunç adaletsizlik ortadan kalkmış olur. Bunun yerine suçlu olduğu düşünülenlerin yargı önüne çıkartılması ve adil yargılama sonucunda gerekli cezaları almaları gerektiğini belirtmek isteriz.


İtirazımızın ana gerekçesi suçsuz insanların cezalandırılmaması, 4 milyon blotspot.com da web sayfaları olan Türk vatandaşlarının, ve Google hizmetlerinden yararlanan yuttaşlarımızı cezalandırmanın adalet ve evrensel hukuk kurallarına aykırı olmasıdır. Bunun ülkemizin dünyada sansürcü ve adil olmayan bir yargı sistemi var olduğu şekilde algılanacağı da açıktır. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulursa, bundan ülkemizin mahkum olacağı konusuda açıktır. İnternete erişim temel bir insanlık hakkı haline gelmektedir. İnternete erişim, internetde web sayfalarında insanların görüş, bilgi , deneyim ve önerilerini paylaşması AİHM tarafından temel insan hakkı olduğu karara bağlanmıştır. Aslında, biz 5846 ve 5651 nolu yasaların Anayasamıza aykırı olduğu ve evrensel hukuk normlarına uymadığını düşünüyoruz. Ama tedbir niteliğindeki bir karar ve yargılama aşamasına gelinmediğinden bunu iddia edemiyoruz. Ancak mahkemelerin uygulamalarında Anayasa – Uluslararası antlaşmalar temel hukuk kurallarına ve üst normlara aykırı hükümler yerine üst normlar uygulanabilir.


Sonuç ve istem:


Yukarıda açıklanan nedenlerle mahkemenizce verilen tedbir kararının gözden geçirilerek, sadece suç unsuru taşıdığı doğrulanan sayfaların alan adı yöntemiyle erişimi engellenmesini karar verilmesini vekil edenim adına saygı ile sunu ve istemde bulunurum. 07.03.2011

İnternet Teknolojileri Derneği

Vekili

Av.Nihad KARSLIEKİ :1-Vekaletname ve yetki belgesi sureti.


Adres:Mithatpasa cad. kat.7 No :44 /19 Kızılay/Ankara/TÜRKİYE

Tel : +90.312.4300613(pbx) Fax: +90.312.4300614

Web : www.enkihukuk.org Mail : enkihukuk_at_r-3.org