INETD- İnternet Teknolojileri Derneği'nin
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Youtube Tasağı hakkında Başvurusu.


Be metne odt | doc formatlarında erişebilirsiniz.


COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİConseil de l’Europe - Council of Europe - Avrupa Konseyi Strasbourg, France
REQUÊTE
APPLICATION
BAŞVURU
présentée en application de l’ article 34 de la Convention europeenne des Droits de l’ Homme,

ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour

underArticle 34 of the European Convention on Human Rights

and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 34. ve Mahkeme İç Tüzüğü’ nün

45 ve 47. maddeleri uyarınca sunulmuştur.

IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
Bu başvuru hukuki bir belgedir ve hak ve yükümlülüklerinizi etkileyebilir.1 - LES PARTIES
THE PARTIES
TARAFLAR

A. LE REQUÉRANT/LA REQUERANTE
THE APPLİCANT
BAŞVURUCU
(Renseignements à fournir concernant le requérant/la requérante et son/sa represantant(e) éventuel(le)
(Fill in the following details of the applicant and the represantative, If any)
(Başvurucu ve varsa temsilcisi hakkında verilmesi gereken bilgiler)

1. Nom de familie İNTERNET TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ (INETD)
Surname
Soyadı

2. Prénom (s)
Firist name(s)
Adı

Sexe:masculin/female
Sex: male/femele Cinsiyeti:Erkek/Kadın


 1. Nationalité TÜRKİYE CUMHURİYETİ
  Nationality
  Milliyeti

 2. Profession DERNEK
  Occupation
  Mesleği


 3. Date et lieu naissance
  Date and place of birth
  Doğum tarihi ve yeri 4. Domicile
  Permanent adderess
  İkametgahı Pazar Başı Mahallesi. Duduoğlu Sokak..Gül Apartmanı No :.18 Kat :3 D:6 Üsküdar ,İSTANBUL

 5. Tel. No.+90 (312) 290 12 37

 6. Adresse actuelle (si diffêrente de 6.)
  Peresent address (if different from 6.)

  Şu anki adresi (6’da belirtilen ikametgahından farklı ise). Mustafa Akgül Bilişim Sistemleri Bölümü Bilkent Üniversitesi 06 800 Bilkent,Ankara


 7. Net prénom du/de la représentant(e))
  Nof representanve
  Temsilcinin adı NİHAD KARSLI 8. Adresse du/de la représentant(e)
  Occupation of representative
  Temsilcinin Mesleği AVUKAT

 9. Adresse du de la representant (e)

Address of representative

Temsilcinin adresi MİTATPAŞA CAD. 44/19 06 420 KIZILAY, ANKARA

12. Tel no 312 430 06 13

Fax no 312 430 06 14

B. LAHAUTE PARTIE CONTRACTANTE
THE HIGH CONTRACTING PARTY
YÜKSEK SÖZLEŞMECİ TARAF TÜRKİYE(Indiquer ci-après le nom de l’ Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requète est dirigée)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Aşağıda başvurunun hangi devlet aleyhine yöneltildiğini belirtiniz.)
 1. TÜRKİYE  (*) Si le/la requérant(e) est represanté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) en faveur dulde la représentant(e) A form of authority signed by the applicant should be submitted it a reprasentative is appointed.
  Eğer başvurucu temsil ediliyorsa, temsilciyi vekil atayan ve başvurucunun imzasını taşıyan bir Yetki Belgesi ekleyiniz.


  II- EXPOSÉ DELA OU DES VIOLATION(S)DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLEGUEE(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS

  BAŞVURUCU TARAFINDAN ÖNE SÜRÜLEN SÖZLEŞME VE PROTOKOL İHALELERİ İLE İDDİALARIN DAYANAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 2. Youtube.com webi 05/05/2008 tarihinde sakıncalı bulunan 10 video nedeniyle 5651 nolu yasa yoluyla tedbir olarak kapatıldı.Söz konusu videoların bazıları youtube tarafından tamamen kaldırıldı. Bazıları ise sadece Türkiye'den erişime kapatıldı.Bu süre zarfında herhangi bir yargılama yapılmadı ; dava açılmadı,savunma alınmadı.Tedbir kararı yenilenmesi gerektiği halde yenilenmedi.Ana ilgi alanı internet olan İnternet Teknolojileri Derneği – INETD, bu yasaklamadan zarar gören üyeler ve misyonu geregi tüm Ülke ve bizzat kendisi adına bu yasaklamanın hukuka ve kamu yararına aykırı olduğunu düşündüğü için İnternetin doğum gününde yazılan bir dilekçeyle kararı veren mahkemeye itiraz edildi. Mahkeme,itirazın kararın ilk haftasında yapılması gerektigi gerekçesiyle itirazı reddetti.Bir üst Mahkeme, gerekçelerimizle yaptığımız itiraz hiçbir gerekçe ve görüş belirtilmeden reddedildi.Ülkemizde itiraz edebileceğimiz başka makam kalmadığı için AİHM'ne başvurmak zorunda kaldık.


 3. EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DEL2ARTICLE 35 Ş 1 DE LA CONVENTION STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE Ş 1 OF THE CONVENTION
  SÖZLEŞME'NIN 35. MADDESİNİN 1.FIKRASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA


  15. Youtube.com webi milyonlarca kişinin üye oldugu, tüm uluslardan bireylerin,sivil taplum kuruluşlarının,firmaların,uluslararası kuruluşların,siyasal partilerin,hükümetlerin üniversitelerin yerleştirdiği milyonlarca videoyu içermektedir.Bir dakika içinde tam 20 saatlik video yüklendiği rapor edilmiştir.Bu videolar fikir ifade eden,sanat eserlerini,tarihsel belgeleri,çeşitli eğitim malzemelerini,ticari ve turistik tanıtım malzemelerini içermektedir.Yasaklama,en azından birkaç kitap yüzünden koca bir kütüphaneyi yasaklamak kadar adaletsiz ve kamu yayarına aykırıdır.İnternet yaşamın her alanına girdiği için,youtube.com'u ,sakıncalı bulunan videoları nesne temelli filtreleme ile erişime engellemek mümkün iken onu uygulamayarak,tüm webi yasaklamak tüm ülke yurttaşları ve dünya vatandaşlarının temel haklarını hiçe saymaktır.Yasaklama Sözleşme'nin 10. maddesine aykırı olarak ifade özgürlüğüne sınırlama getirilmektedir. Youtube.com'a üye olan milyonlarca Türk vatandaşının kendini ifade etme ortamına sınırlama getirmektedir.INETD olarak etkinlikleri de akgulxx ve inetdtr hesapları altında sergilemek ,üyelerimize ve yurttaşlarımıza iletmek için youtube.com'u bir kanal olarak kullanmak istiyorduk ve hala istiyoruz.Bizimde kendimizi ifade etmemize sınırlama getirilmiştir. Yasaklama Sözleşmenin 6. maddesine aykırı olarak sakıncalı videolarla hiçbir bağlantısı olmayan kişilere kısıtlama getirilmekte,hiçbir yargılama yapılmadan bir tedbir kararı kesin bir karar gibi uygulanmakta;bundan zarar gören kişilerin hakkını arama hakkına sınırlama getirmektedir.Verilen tedbir kararı kısa bir süre için geçerli olması gerekirken,tedbir kararı yinelenmeden Mayıs 2008 'den beri uygulanmaktadır.Tedbir kararı öncesinde de ne bir savunma alma çabası olmuş,ne de bilir kişiye başvurulmuştur.
  Yasaklamaya neden olan videolar nedeniyle,ne söz konusu videoları webe yerleştirenler için ne de youtube.com yetkileri için bir yargılama süreçi başlatılıp,dava açılmıştır.Herhangi bir yargılama yapılmamasına rağmen,orantısız bir şekilde bazı kişilerin youtube.com'a yüklendiği birkaç video nedeniyle milyonlarca masum Türkiye vatandaşı cezalandırılmakta ve yasaklamaya itirazı gözönüne alınmamaktadır.İnternete yeni başlamış birinin,youtube.com'u yeni keşfetmiş birinin, ya da sosyal ağ oluşturmak isteyen,yurttaş firma,Sivil Toplum Kuruluşuna, yani Türkiye'de yaşayan birey ve kurumlara; ve Türkiye' de yaşayan kurumlara ulaşmak isteyen dünya üzerindeki herhangi bir aktörün bu hakkı yok sayılmaktadır.Onun seçim özgürlügüne kısıtlama getirilmektedir.Yasaklama 1 nolu Protokol'un 2. maddesindeki Eğitim Hakkına sınırlama getirmektedir. Youtube bir yandan üniversitelerin ders malzemeleri koydukları ana dağıtım kanalı olmuştur.Bunu NASA,Birleşmiş Milletler gibi uluslar arası kuruluşlar ve firmalar takip etmiştir.Sivil toplum kuruluşları,her kademedeki kuruluşları takip etmektedir.Eski ders malzemeleri, bireyin oluşturduğu eğitim malzemeleride içinde youtube ana dağıtım kanalı olmuştur.Yasaklama yurttaşların ve diğer birilerin eğitim failiyetlerine ve öğrenme haklarına kısıtlama getirilmektedir. İnternet yaşamın tüm boyutlarını kapsadıgı için , internete getirilen bir kısıtlama en başta iletişim özğürlüğüne getirilen bir kısıtlamadır.Bunun doğal sonucu,yukarıda belirtilen ifade ,adil yargılama ve öğrenme özgürlüğü dışında ,kendini geliştime ,iş yapma ,eğlenme gibi özğürlüklere kısıtlama getirilmektedir.İnternet bugün bir toplanma ve örgütlenme ortamıdır.Siyasi partiler ,Sivil Toplum Kuruluşları interneti kendi aralarında haberleşmenin ötesinde ,politik faaliyet ortamı , kamuoyundan geri besleme ortamı , kendileri ifade etme tanıtma ortamı olarak kullanmaktalar.Obama'nın ve daha önce Howard Dean'ın interneti politik örgütlemede kullanmaları , bu konuda teorilerin geliştirilmesine , kitapların yazılmasına neden olmuştur. Youtube.com, facebook ve twitter gibi sosyal ağlar bu çabada öne çıkmışlardır.Youtube'un kapalı kalması Sivil Toplum ve Siyasal aktörlerin örgütlenme özğürlüğüne sınırlama getirmektir.Bize INETD olarak bu sınırlamadan payımıza düşeni aldık.Dolayısıyla, kanımızca sözleşmenin 11.maddesini inkar eden bir uygulama söz konusudur.


  IV- EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION

  STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION

  SÖZLEŞMENİN 35. MADDESİNİN 1. FIKRASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

  Her şikayet için, gerektiğinde ayrı bir sayfa kullanarak, aşağıda 16’ da 18’ e kadar numaralanmış alt bölümlerde istenen bilgileri veriniz)

  16. Décision interne définitive (date et-natura de la décision, organe - judiciaire ou autre - l’ ayant rendue)
  Final decision (date, court or authority and nature of decision)
  Nihai karar (kararın tarihi, niteliği, Kararı veren merci -adli veya diğer-)


T.C Ankara 27.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2009/118 sayılı 22/05/2009 tebellüğ tarihli itirazın reddine ilişkin vermiş olduğu değişik iş kararı


17. Autres décisions (énumérées dans l’ ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’ organe -judiciaire ou autre- l’ ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Diğer kararlar (tarih sırasına göre her kararın tarihi, niteliği ve kararı veren merci -adli veya diğer- belirtilmelidir.)1)T.C Ankara 1.Sulh Ceza Mahkemesi'nin 15/04/2009 tarihli itirazın reddi kararı

  2)T.C Ankara 27.Asliye Ceza Mahkemesinin 08/05/2009 tarihli itirazın reddi kararı
  18. Dipos(i)ez-vous d’ un recours que vous n’ avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé?
  Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not uset
  If so, explain why you have not used it.
  Başvurmadığınız başka bir çözüm yolu var mı? Eğer varsa, nedir ve neden bu yola başvurulmadı?
  V- EXPOSÉ DE L’ OBJET DE LA REQUETE
  STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACION

  BAŞVURUNUN AMACINA VE HAKKANİYETE UYGUN TATMİN TALEPLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
  (voir ehapitre V de la note explicative)
  (See Part ofthe Explanatory Note)
  (Açıklayıcı not'un V. Bölümüne bakınız)  19.

  VI- AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’ AFFAIRE
  STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

  DİĞER ULUSLARARASI MAKAMLAR ÖNÜNDEKİ USULLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA  20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquéte ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requète? Si oui, fournir des indications détalilées à ce sujet.
  Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.

  Bu başvurunuzdaki şikayetlerinizi başka bir uluslararası makama sundunuz mu?
  Eğer sunduysanız, bu konuda ayrıntılı bilgi veriniz.  VII- PIÈCES ANNEXÉES (PAS D’ ORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES;
  PRIERE DE N'UTILISER NI AGRAFE,

  NI ADHESIF,NILIEN D'AUCUNE SORTE)

  LIST OF DOCUMENTS (NO ORIGINAL ONLY PHOTOCOPIES),
  ONLY PHOTOCOPIES, DO NOT STAPLE,TAPE OR BIND DOCUMENTS)


  BELGELER LİSTESİ (BELGELERİN ASLI DEĞİL SADECE ÖRNEKLERİ GÖNDERİLMELİDİR.BELGELERİ ZIMBALAMAYINIZ.YAPIŞKAN BANTLA VEYA HERHANGİ BİR BAŞKA MADDE İLE BİRBİRİNE BAĞLAMAYINIZ)  (Voir chapitre VII de la note explicative, joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. V et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi ceiles-ci ne peuvent pas ètre obtenuès. Ces documents ne vous seront pes retcurnès.)
  (Include copies of all decisions refered to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
  (Yukardaki IV ve VI. alt bölümlerde belirtilen bütün kararların örneğini ekleyiniz. Eğer bu belgeler elinizde yoksa temin ediniz. Eğer temin edemiyorsanız bunun nedenini açıklayınız. Gönderdiğiniz belgeler size geri verilmeyecektir.)  21.

  a) T.C Ankara 1.Sulh Ceza Mahkemesi'nin 15/04/09 tarihli itirazın reddi karar örneği.


  b) T.C Ankara 27.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08/05/09 tarihli itirazın reddi karar örneğiVIII- DÉCLARATION ET SIGNATURE

DECLARATION AND SIGNATURE

BİLDİRİM VE İMZA
(voir ehapitre VIII de la note explicati)

(see parl VIII. Of the Explanatory Note)

(Açıklayıcı not'un VIII.Bölümüne bakınız.)
 1. Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requète sont exacts.

  I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.

  Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu bilgim ve inancım

  dahilinde beyan ederim.

  Lieu/Place /Yer.
  Date/Date /Tarih.

  (Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))

  (Signature of the appilcant or of the representative)

  (Başvurucunun veya temsilcinin imzası)